Informácie o nás


ENVIROLIVE, s.r.o. je slovenská spoločnosť. Na trhu pôsobíme viac rokov, počas ktorých sme si vybudovali dobré meno medzi obchodnými partnermi najmä vďaka profesionálnemu, ústretovému a komplexnému prístupu k problematike v oblasti životného prostredia. Robíme komplexné zabezpečovanie pre výrobné, obchodné, servisné a projekčné spoločnosti, ako aj pre hotelové, reštauračné a zdravotné zariadenia.
   
O kvalite poskytovaných služieb svedčia aj zápisy z kontrol Slovenskej inšpekcie životného prostredia u našich klientov a udelené certifikáty manažérskych systémov kvality a environmentu.
 
Pri svojej činnosti sa sústreďujeme najmä na dodržiavanie platných legislatívnych požiadaviek, zabezpečujeme kontakt s orgánmi štátnej správy, spracovávame potrebnú dokumentáciu, vedieme evidenciu, vykonávame pravidelné audity a navrhujeme opatrenia na nápravu či zlepšovanie.

Spoločnosť ENVIROLIVE, s.r.o. zabezpečuje nasledovné činnosti:

> Odpadové hospodárstvo (odpady, obaly a pneumatiky)
> Ochrana ovzdušia
> Ochrana vôd
> Školiaca činnosť v oblasti odpadového hospodárstva
> Zabezpečenie vývozov ostatných a nebezpečných odpadov oprávnenou osobou (recykláciou,
    zneškodnením alebo skládkovaním odpadov)
> Ochrana pred požiarmi, Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a výkon niektorých činností
    Pracovnej zdravotnej služby pre kategóriu 1 a 2

Spoločnosť ENVIROLIVE, s.r.o., Vám ponúka služby v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie – EIA (Environmental Impact Assessment), vypracovanie komplexnej dokumentácie podľa zákona NR SR 24/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Okrem toho sa venujeme aj pomoci pri zavádzaní noriem ISO 9001:2008 a 14001:2004, resp. udržiavaniu zavedeného systému manažérstva kvality a environmentu. V tejto oblasti ide predovšetkým o analýzu riadiacich a hlavných procesov, stavu dokumentácie, identifikáciu environmentálnych aspektov a vplyvov, vypracovanie záväznej dokumentácie, ako i účasť pri certifikačných, dohľadových a recertifikačných auditoch.


Staneme sa Vaším partnerom v oblasti životného prostredia, odbremeníme Vás od povinností a činností súvisiacich s ním a poskytneme Vám maximálny komfort pri dodržiavaní legislatív.

O našej spoločnosti ENVIROLIVE, s.r.o.


ENVIROLIVE, s.r.o.
Nemôžeme zmeniť minulosť, ale môžeme zmeniť budúcnosť, vždy pamätajte na recykláciu.