Obaly a Neobaly


Nové povinnosti vyplývajúce zo zákona MŽP SR č. 79/2015 Z.z.
o odpadoch ku vzťahu k OBALOM A NEOBALOM

Zákon o odpadoch ukladá aj bežným podnikateľom nové povinnosti (výrobca obalov a neobalov), ktoré im vyplývajú z novej platnej legislatívy, ktorá nadobudla účinnosť od 1.1.2016.
V praxi to znamená, že:

Výrobca obalov od 1.1.2016
a)
používa obaly na balenie tovaru alebo plní tovar do obalov a uvádza na trh tento tovar pod svojou obchodnou značkou
b)
je osobou, pre ktorú sa tovar balí alebo plní a pod ktorej obchodnou značkou sa tovar uvádza na trh (balený cukor do kávy alebo čajov, cukríky...),
c)
uvádza na trh tovar v obaloch (napríklad podnikateľ, ktorý dováža zabalený tovar zo zahraničia a predáva ho na Slovensku). Táto podmienka platí aj vtedy, ak ste tovar doviezli zo zahraničia pre vlastnú spotrebu a tovar ste rozbalili (napríklad obliečky, potraviny...),
d)
ako distribútor uskutočňuje odplatné alebo bezodplatné odovzdanie obalu konečnému používateľovi na bezprostredné zabalenie tovaru (napríklad balenie balíčkov pri odchode na výlet alebo na cestu domov a používa pri tom papierové, plastové alebo sklenené obaly...),,

Výrobca neobalových výrobkov - osoba, ktorá v rámci svojej podnikateľskej činnosti bez ohľadu na použitú techniku predaja, vrátane predaja na základe zmluvy uzatváranej na diaľku, uvádza na trh neobalový výrobok (napríklad ak si hotel, reštaurácia alebo iné zariadenie tlačí reklamné letáky, jedálne lístky, vizitky, akcie...).

Neobalový výrobok je výrobok, ktorý nie je obalom alebo nie je určený na balenie a patrí do niektorej z nasledujúcich skupín výrobkov a odpad, ktorý bude tvoriť súčasť komunálneho odpadu (podrobný zoznam neobalových výrobkov je uvedený vo vykonávacej vyhláške MŽP SR č. 371/2015 Z.z.),

Od nového roku (od 1.1.2016) už nie je stanovené minimálne množstvo obalov uvedených na trh SR pre povinnosť zabezpečenia zberu a zhodnotenia odpadov z obalov!!! Povinnosť zabezpečenia zberu a zhodnotenia vzniká od uvedenia čo i len jediného obalu na trh, nie od 200 kg obalov, ako tomu bolo doteraz.

Medzi najdôležitejšie povinnosti podnikateľa – výrobcu obalov patrí napríklad:
  • zaregistrovať sa v Registry výrobcov obalov (individuálne alebo cez OZV)        
  • viesť a uchovávať evidenciu o obaloch        
  • plniť si ohlasovacie povinnosti

Kolektívne plnenie bude zabezpečené prostredníctvom novovzniknutých organizácií zodpovednosti výrobcov, ktoré nahradia pôvodné oprávnené a kolektívne organizácie.    
  • v prípade kolektívneho plnenia je potrebné k tejto registrácii doplniť potvrdenie o uzavretí zmluvy príslušnou OZV

Kolektívne plnenie bude zabezpečené prostredníctvom novovzniknutých organizácií zodpovednosti výrobcov, ktoré nahradia pôvodné oprávnené a kolektívne organizácie.        
  • v prípade kolektívneho plnenia je potrebné k tejto registrácii doplniť potvrdenie o uzavretí zmluvy príslušnou OZV

Individuálne plnenie bude možné len pri určených vyhradených výrobkoch a na jeho zabezpečenie bude potrebné získať autorizáciu MŽP. Pri individuálnom plnení musí byť zabezpečené 100 % zhodnotenie).      
  • v prípade individuálneho plnenia je potrebné získať autorizáciu do 6 mesiacov od zápisu do registra, (v tomto prípade do 30.06.2016)ENVIROLIVE, s.r.o.
Nemôžeme zmeniť minulosť, ale môžeme zmeniť budúcnosť, vždy pamätajte na recykláciu.