Naše služby v ochrane životného prostredia


Odpadové hospodárstvo
Poradenstvo a vypracovanie dokumentácie odpadového hospodárstva na základe zákona MŽP SR č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších a s ním súvisiacich predpisov a jeho novelizácie:
 
 • Vypracovanie prevádzkového poriadku a havarijného plánu odpadového hospodárstva vyplývajúcich zo zákona MŽP SR č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov  a jeho vykonávajúcich ustanovení.
 • Zaradenie vznikajúcich odpadov v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov do jednotlivých druhov a kategórií
 • Zabezpečenie súhlasu na nakladanie s NO v zmysle platnej vyhlášky na príslušnom Odbore starostlivosti o ŽP.
 • Vypracovanie a podanie dokladov na Rozhodnutie na nakladanie s NO na RÚVZ
 • Vypracovanie identifikačných listov nebezpečných odpadov.
 • Vedenie evidencie odpadov v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z.z. (evidenčná a ohlasovacia povinnosť) a vyhlášky č. 371/2015 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch.
 • Vypracovanie hlásenia o nakladaní s odpadmi v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z.z. (evidenčná a ohlasovacia povinnosť) a vyhlášky č. 371/2015 Z.z., ktorou sa vykonávajú        niektoré ustanovenia zákona o odpadoch a zabezpečenie jeho doručenia na príslušný úrad ŽP.
 • Zabezpečenie Ohlásenia o materiálovom toku odpadov z obalov, ktoré nie sú súčasťou komunálneho odpadu, podľa § 58 zákona MŽP SR č. 79/2016 Z.z. o odpadoch, na MŽP SR a KC.
 • Dosledovanie konca odpadov a odpadov z obalov – koniec stavu.
 • Zaregistrovanie v OZV dovozcov, distribútorov, predajcov, ale aj tých ktorí vykonávajú výmenu pneumatík bez ich predaja a internetových predajcov, zabezpečenie vývozu v OZV, evidencia pohybu pneumatík, kvartálne a ročné ohlásenie (OZV, KC).
 • Priebežná kontrola s návrhom prípadných opatrení v jednotlivých zložkách ŽP.
 • Zastupovanie klienta pri všetkých konaniach na príslušných orgánoch štátnej správy v oblasti odpadového hospodárstva (OS o ŽP, KÚ ŽP, SIŽP – IOH, MŽP SR).
 
 
Obaly
Plnenie povinností vyplývajúcich zo zákona MŽP SR č. 79/2015 Z.z. o odpadoch v znení jeho noviel a doplnkov:

 • Registrácia povinnej osoby - zápis do registra výrobcov.
 • Evidencia obalov.
 • Vypracovanie Hlásenia o objeme výroby, dovozu, vývozu a reexportu obalov (štvrťročne, resp. ročne).
 • Zabezpečenie možnosti riešenia informácie ohľadom spätného odberu odpadu z obalov oprávnenou osobou.
 • Systém obalového hospodárstva podniku - návrh, implementácia a udržiavanie.
 
 
Ochrana ovzdušia
 • Plnenie povinností vyplývajúcich zo zákona č.137/2010 Z.z. (tzv. zákon o ovzduší) v znení jeho noviel a doplnkov.
 • Spracovanie hlásení a žiadostí v oblasti ochrany ovzdušia na vydanie súhlasov na povolenie prevádzky zdrojov znečisťovania.
 • Výpočet poplatkov, zasielanie povinnej evidencie a povinného hlásenia za znečisťovanie ovzdušia podľa zákona č.: 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších zmien a doplnkov vždy k požadovanému termínu 15. 2. za predchádzajúci kalendárny rok.
 
Ochrana vôd
Poradenstvo a vypracovanie dokumentácie ochrany vôd na základe zákona MŽP SR č. 364/2004 Z.z. o vodách (vodný zákon) v znení neskorších predpisov:
 • Plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku nebezpečných látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku na základe vyhlášky MŽP SR č. 100/2005 Z.z(Havarijný plán na ochranu vôd).
 • Zabezpečenie rozboru odpadových vôd v akreditovanom stredisku.

EIA
Spoločnosť ENVIROLIVE, s.r.o., Vám ponúka služby v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie – EIA (Environmental Impact Assessment), vypracovanie komplexnej dokumentácie podľa zákona NR SR 24/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov.
 
Ochrana pred požiarmi, Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a výkon niektorých činností Pracovnej zdravotnej služby pre kategóriu 1 a 2.


Na základe stále meniacej sa legislatívy na úseku BOZP – novela zákonníka práce a novela zákona o BOZP – zákon NR SR č. 124/2006 Z.z.o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v znení zákona NR SR č. 309/2007 Z.z. a zákona NR SR č. 140/2008 Z.z., novela zákona NR SR č. 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona NR SR č. 355/2007 Z.z.  o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia , ktorý bol zmenený a doplnený zákonom 204/2014 Z.z. a s tým súvisiace nariadenia vlády, vyhlášky a STN vznikajú zamestnávateľovi stále nové úlohy a povinnosti v oblasti BOZP, Požiarnej ochrany ako aj v oblasti Pracovnej zdravotnej služby, ktoré je povinný zabezpečiť pre svojich zamestnancov v súlade s novou legislatívou.


Okrem toho sa venujeme aj pomoci pri zavádzaní noriem ISO 9001:2008 a 14001:2004, resp. udržiavaniu zavedeného systému manažérstva kvality a environmentu. V tejto oblasti ide predovšetkým o analýzu riadiacich a hlavných procesov, stavu dokumentácie, identifikáciu environmentálnych aspektov a vplyvov, vypracovanie záväznej dokumentácie, ako i účasť pri certifikačných, dohľadových a recertifikačných auditoch.ENVIROLIVE, s.r.o.
Nemôžeme zmeniť minulosť, ale môžeme zmeniť budúcnosť, vždy pamätajte na recykláciu.