Základné informácie


ENVIROLIVE, s.r.o. je slovenská spoločnosť. Na trhu služieb a odborného poradenstva v oblasti životného prostredia pôsobíme po celom území Slovenska viac ako desať rokov. Počas tohto obdobia sme si vybudovali dobré meno medzi obchodnými partnermi, najmä vďaka profesionálnemu, ústretovému, promptnému a komplexnému prístupu s výstupom riešenia k celkovej problematike všetkých zložiek v oblasti životného prostredia.
   
   Toto komplexné zabezpečenie odborného poradenstva, uvedenia do praxe a následnú spoluprácu/návštevy klienta, sledovanosť problematiky v teréne, obnovovanie a informácie o zmenách v zákonoch a ich zavedenie do praxe u klienta, spracovávanie dát klienta, zastupovanie klientov  na úradoch v rámci povolení, žiadostí či samotných kontrol. Pri svojej činnosti sa sústreďujeme najmä na dôsledné dodržiavanie platných legislatívnych požiadaviek, vykonávame pravidelne kontroly, návštevy a audity a navrhujeme reálne opatrenia na nápravu, či zlepšenie stavu u klienta so samotným zavedením do praxe.   /robíme pre výrobné, servisné, obchodné a projekčné spoločnosti, ako aj pre nadnárodné spoločnosti pôsobiace na Slovensku, ďalej hotelové, reštauračné, zdravotné zariadenia, farmy, družstvá, poľnohospodárske družstvá, pre rôznych malých či veľkých podnikateľov a iné inštitúcie.
 
Spoločnosť ENVIROLIVE , s.r.o ponúka a zabezpečuje nasledovné činnosti:

-
Odpadové hospodárstvo /ODPADY , OBALY a NEOBALY,PNEUMATIKY/ -  komplexné riešenie
-
Ochrana  OVZDUŠIA – komplexné riešenie
-
Ochrana  VOD - komplexné riešenie
-
EIA  -  /Environmental Impact Assessment/ - služba v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie  a vypracovanie komplexnej dokumentácie podľa Zákona NR SR 24/2006 Z.z v znení neskorších predpisov.
-
Zabezpečenie vývozov, zneškodnenie a zhodnotenie ostatných aj nebezpečných odpadov na základe vydanej vlastnej Registrácie  (v zmysle vyhlášky č. 365/2015 Z.z. Katalóg odpadov v celom rozsahu) alebo prostredníctvom inej oprávnenej spoločnosti, kde sa promptnosť vývozcu a cena pre klienta  doporučuje najvýhodnejšie.
-
Vypracovanie  komplexného návrhu riešenia odpadového hospodárstva pre nové aj zabehnuté spoločnosti, od vstupného auditu skutkového stavu, cez realizáciu riešenia nakladania s odpadmi, nebezpečnými odpadmi, separáciu až po ich odvoz a zneškodnenie oprávnenou osobou.
-
Vypracovanie HAVARIJNÝCH PLÁNOV, Prevádzkových poriadkov a inej dokumentácie v oblastiach ŽP až po ich odsúhlasenie príslušným úradom.
-
Pomoc pri zavádzaní noriem ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001, respektíve udržiavanie zavedeného systému manažérstva kvality a environmentu. V tejto oblasti ide predovšetkým o analýzu riadiacich a hlavných procesov, stavu dokumentácie, identifikáciu environmentálnych aspektov a vplyvov, vypracovanie záväznej dokumentácie, ako i účasť pri certifikačných, dohľadových a recertifikačných auditoch.

Staneme sa Vaším partnerom v oblasti životného prostredia, odbremeníme Vás od povinností a činností súvisiacich s ním a poskytneme Vám maximálny komfort pri dodržiavaní legislatív.

O našej spoločnosti ENVIROLIVE, s.r.o.


ENVIROLIVE, s.r.o.
Nemôžeme zmeniť minulosť, ale môžeme zmeniť budúcnosť, vždy pamätajme na ochranu a tvorbu životného prostredia.