Odvoz odpadovPreprava odpadov ADR
Naša spoločnosť zabezpečuje prepravu všetkých druhov odpadov na vlastných a zmluvne zabezpečených vozidlách, ktoré vyhovujú predpisom ADR. Túto službu prevádzkujeme
na vozidlách, ktoré spĺňajú všetky bezpečnostné predpisy na prepravu odpadov po pozemných komunikáciách. Všetci vodiči sú vyškolení na prepravu nebezpečných odpadov a majú školenie ADR.

Nebezpečné odpady
V oblasti nakladania s nebezpečným odpadom zabezpečujeme široké spektrum služieb od zberu nebezpečných odpadov od pôvodcov, prepravu až po konečné zhodnotenie resp. zneškodňovanie nebezpečných odpadov. So všetkými nebezpečnými odpadmi nakladáme
v plnom súlade s platnou legislatívou vrátane Európskej dohody o medzinárodnej preprave nebezpečných vecí cestnou dopravou – dohoda ADR. Zber a preprava všetkých druhov nebezpečných odpadov, ako aj infektov (nemocničné odpady z nemocníc, ambulancií a veterinárne odpady).


Ostatné odpady
V oblasti nakladania s ostatnými odpadmi ponúkame komplexné služby zahrňujúce zber odpadu od pôvodcu, prepravu, skladovanie, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov. Zber a preprava všetkých druhov ostatných odpadov, ako aj infektov (nemocničné odpady z nemocníc, ambulancií a veterinárne odpady).

ENVIROLIVE, s.r.o.
Nemôžeme zmeniť minulosť, ale môžeme zmeniť budúcnosť, vždy pamätajme na ochranu a tvorbu životného prostredia.