Naše služby v oblastiach životného prostredia


Odpadové hospodárstvo
Poradenstvo a vypracovanie dokumentácie odpadového hospodárstva na základe zákona MŽP SR č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších a s ním súvisiacich predpisov a jeho novelizácie:
 
 • Vypracovanie prevádzkového poriadku a havarijného plánu odpadového hospodárstva vyplývajúcich zo zákona MŽP SR č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov  a jeho vykonávajúcich ustanovení.
 • Zaradenie vznikajúcich odpadov v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov do jednotlivých druhov a kategórií
 • Zabezpečenie súhlasu na nakladanie s NO v zmysle platnej vyhlášky na príslušnom Odbore starostlivosti o ŽP.
 • Vypracovanie a podanie dokladov na Rozhodnutie na nakladanie s NO na RÚVZ
 • Vypracovanie identifikačných listov nebezpečných odpadov.
 • Vedenie evidencie odpadov v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z.z. (evidenčná a ohlasovacia povinnosť) a vyhlášky č. 371/2015 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch.
 • Vypracovanie hlásenia o nakladaní s odpadmi v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z.z. (evidenčná a ohlasovacia povinnosť) a vyhlášky č. 371/2015 Z.z., ktorou sa vykonávajú        niektoré ustanovenia zákona o odpadoch a zabezpečenie jeho doručenia na príslušný úrad ŽP.
 • Zabezpečenie Ohlásenia o materiálovom toku odpadov z obalov, ktoré nie sú súčasťou komunálneho odpadu, podľa § 58 zákona MŽP SR č. 79/2016 Z.z. o odpadoch, na MŽP SR a KC.
 • Dosledovanie konca odpadov a odpadov z obalov – koniec stavu.
 • Zaregistrovanie v OZV dovozcov, distribútorov, predajcov, ale aj tých ktorí vykonávajú výmenu pneumatík bez ich predaja a internetových predajcov, zabezpečenie vývozu v OZV, evidencia pohybu pneumatík, kvartálne a ročné ohlásenie (OZV, KC).
 • Priebežná kontrola s návrhom prípadných opatrení v jednotlivých zložkách ŽP.
 • Zastupovanie klienta pri všetkých konaniach na príslušných orgánoch štátnej správy v oblasti odpadového hospodárstva (OS o ŽP, KÚ ŽP, SIŽP – IOH, MŽP SR).
 • Vypracovanie komplexného návrhu riešenia odpadového hospodárstva pre nové aj zabehnuté spoločnosti.
 
 
Obaly a neobaly
Plnenie povinností vyplývajúcich zo zákona MŽP SR č. 79/2015 Z.z. o odpadoch v znení jeho noviel a doplnkov:

 • Registrácia povinnej osoby - zápis do registra výrobcov.
 • Evidencia obalov a neobalov.
 • Ohlásenie za obaly a neobaly
 • Systém obalového hospodárstva podniku - návrh, implementácia a udržiavanie.
 
 Pneumatiky
Plnenie povinností vyplývajúcich zo zákona MŽP SR č. 79/2015 Z.z. o odpadoch v znení jeho noviel a doplnkov:

 • Registrácia povinnej osoby - zápis do registra výrobcov pneumatík.
 • Zabezpečenie označením prevádzky.
 • Objednávky opotrebovaných pneumatík v systéme OZV.
 • Evidencia pneumatík.
 • Systém v oblasti opotrebovaných pneumatík v podniku - návrh, implementácia a udržiavanie.

Ochrana ovzdušia
 • Plnenie povinností vyplývajúcich zo zákona č.137/2010 Z.z. (tzv. zákon o ovzduší) v znení jeho noviel a doplnkov.
 • Spracovanie hlásení a žiadostí v oblasti ochrany ovzdušia na vydanie súhlasov na povolenie prevádzky zdrojov znečisťovania.
 • Výpočet poplatkov, zasielanie povinnej evidencie a povinného hlásenia za znečisťovanie ovzdušia podľa zákona č.: 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších zmien a doplnkov vždy k požadovanému termínu 15. 2. za predchádzajúci kalendárny rok.
 
Ochrana vôd
Poradenstvo a vypracovanie dokumentácie ochrany vôd na základe zákona MŽP SR č. 364/2004 Z.z. o vodách (vodný zákon) v znení neskorších predpisov:
 • Plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku nebezpečných látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku na základe vyhlášky MŽP SR č. 100/2005 Z.z(Havarijný plán na ochranu vôd).
 • Zabezpečenie rozboru odpadových vôd v akreditovanom stredisku.

EIA
Spoločnosť ENVIROLIVE, s.r.o., Vám ponúka služby v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie – EIA (Environmental Impact Assessment), vypracovanie komplexnej dokumentácie podľa zákona NR SR 24/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov.


 IPKZ
Plnenie povinností vyplývajúcich zo zákona MŽP SR č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vykonávacia vyhláška MŽP SR č. 183/2013 Z.z. v znení neskorších predpisov:
·           Vypracovanie východiskovej správy
·           Komplexné odborné poradenstvo IPKZ
·           Vypracovanie žiadosti IPKZ vrátane príloh
·           Spracovanie a zabezpečenie odborných posudkov
·           Konzultácie v oblasti IPKZ a prerokovanie žiadosti IPKZ so správnym orgánom, až po úspešné vydanie integrovaného povolenia

 Interné audity
Priebežná kontrola legislatívnych požiadaviek (interný audit) v odpadovom hospodárstve, vrátane vypracovania Správy z kontroly s návrhom prípadných opatrení.ENVIROLIVE, s.r.o.
Nemôžeme zmeniť minulosť, ale môžeme zmeniť budúcnosť, vždy pamätajme na ochranu a tvorbu životného prostredia.